اخبار کنفرانس

برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی هیدرولوژی در گذشته

برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی هیدرولوژی در گذشته

کنفرانس ملی هیدرولوژی

برگزاری موفق دو کنفرانس ملی هیدرولوژی در استان کردستان ، که می توانید چکیده ای از تصاویر این کنفرانس را مشاهده بفرمایید.


اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان